Algemene voorwaarden Michielsen Advocatuur in Hoogvliet-Rotterdam

Contact

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Michielsen Advocatuur B.V.

 

 

Artikel 1 : TOEPASSINGSGEBIED


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan Michielsen Advocatuur B.V. (hierna te noemen : “het kantoor”), daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.


1.2 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.


1.3 De toepasselijkheid van enig andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 2: AANSPRAKELIJKHEID


2.1 Indien de uitvoering van een opdracht door het kantoor leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van het kantoor (Meeus Assurantiën B.V. polis nummer: MM110199981 - 1 wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in gevolgen de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Michielsen Advocatuur B.V. komt. De inhoud en de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoen aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt.


2.2 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van zes maanden na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van het kantoor voor die schade.


Artikel 3 : KOSTEN VERBONDEN AAN DE OPDRACHT


3.1 Indien aan de opdrachtgever gefinancierde rechtsbijstand is verleend, dient de opdrachtgever een eigen bijdrage te betalen. Andere kosten, zoals griffierecht, het opvragen van een uittreksel bij de Gemeentelijke Basisadministratie, de Kamer van Koophandel, het opvragen van informatie van derden, zoals deskundigen, medici, etc. vallen niet onder de verstrekte toevoeging. Die kosten dienen naast de eigen bijdrage door de opdrachtgever betaald te worden.


3.2 Bestaat geen recht op gefinancierde rechtsbijstand, dan geldt het overeengekomen uurtarief, te vermeerderen met de BTW en met 6% kantoorkosten.


3.3 Werkzaamheden door het kantoor worden eerst aangevangen nadat de in rekening gebrachte kosten en/of voorschotnota zijn voldaan door de opdrachtgever.

 

3.4 Tenzij anders overeengekomen, worden alle kosten en werkzaamheden in rekening gebracht.


Artikel 4: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 

4.1 Betalingen van declaraties van het kantoor dienen, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door het kantoor in verband met de invordering gemaakte kosten. Alle (buitengerechtelijke) kosten die verband houden met de invordering van declaraties met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

 

Artikel 5: DIVERSE ONDERWERPEN


5.1 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.


5.2 Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen het kantoor en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.


5.3 Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.


5.4 Het kantoor is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

 

Artikel 6 : TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZ E


6.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en het kantoor is Nederlands recht van toepassing.

 

6. 2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar het kantoor gevestigd is, arrondissement Rotterdam. Niettemin heeft het kantoor het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

 

Michielsen Advocatuur B.V. is statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 242 643 59.